July 13, 2024
Strada Popa Petre 24, București 030167
Actualitate Analize ASF Economie Investitii Opinii

Serviciile de finanțare participativă

Prin Legea nr. 244/2022, în vigoare din 06.08.2022, au fost stabilite măsuri de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2020/1503, care reglementează activitatea furnizorilor europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri.

Prin acest Regulament sunt stabilite cerinţe clare în ceea ce privește:

 • prestarea de servicii de finanțare participativă la nivelul UE;
 • organizarea, autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de finanțare participativă;
 • funcționarea platformelor de finanțare participativă;
 • transparența și comunicările publicitare în legătură cu prestarea de servicii de finanțare participativă în Uniunea Europeană.

Mai mult, scopul Regulamentului este de a promova serviciile de finanțare participativă la nivel transfrontalier, pentru a facilita exercitarea libertății de a presta și de a beneficia de aceste servicii pe piața internă din UE.

Finanțarea participativă se realizează prin intermediul unei soluții de tehnologie financiară care oferă întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), cu precădere întreprinderilor nou-înființate și celor aflate în faza de extindere, un instrument de finanțare alternativ la cel bancar, respectiv prin punerea în legătură prin intermediul furnizorilor de servicii de finanțare participativă a potențialilor investitori sau împrumutători cu mediul de afaceri care caută finanțare. O astfel de finanțare se realizează prin intermediul împrumuturilor și al achiziționării de valori mobiliare sau de părți sociale.  

Derularea activității de finanțare participativă presupune implicarea a trei participanți principali, respectiv: dezvoltatorul de proiect care propune proiectul spre finanțare, investitorii care finanțează proiectul propus și un furnizor de servicii de finanțare participativă (în continuare furnizorul) care constituie „interfața” ce facilitează realizarea conexiunii între dezvoltatorii de proiecte cu potențialii investitori prin administrarea  unei platforme online.

Cadrul de reglementare instituit de Regulamentul (UE) 2020/1503 este unul complementar celui privind piețele de instrumente financiare (MiFID II) și al celui privind prospectul, legiuitorul european dorind să evite arbitrajul de reglementare cu respectivele reglementări, dar totodată să permită utilizarea acestui mecanism de finanțare alternativă pentru dezvoltarea IMM-urilor.

În acest sens,  prevederile Regulamentului (UE) 2020/1503 nu sunt aplicabile:

 • serviciilor de finanțare participativă oferite dezvoltatorilor de proiecte care sunt consumatori (i.e. dezvoltatori care acționează în scopuri care se află în afara activității lor comerciale sau profesionale);
 • ofertelor de finanțare participativă cu o valoare mai mare de 5.000.000 EURO, într-un an de zile.  

Serviciile de finanțare participativă pot fi prestate numai de către persoane juridice care sunt autorizate în calitate de furnizori de servicii de finanțare participativă. Deși furnizorul își desfășoară activitatea fără a-și asuma el însuși riscuri, acesta trebuie să respecte anumite cerințe minime prudențiale pentru acoperirea oricăror riscuri operaționale. În acest sens, furnizorul trebuie să dispună, în permanență, de garanții sub forma de fonduri proprii sau o poliță de asigurare sau o combinație a acestora care să acopere cel puțin cea mai mare dintre următoarele valori: (i) 25.000 EURO sau (ii) un sfert din cheltuielile generale fixe din anul precedent, revizuite anual.  

Totodată, furnizorii trebuie să respecte o serie de obligații și cerințe în relația lor cu potențialii investitori, relativ similare celor din MiFID II și care au ca scop principal protejarea investitorilor nesofisticați. Dintre aceste cerințe de conduită aflate în sarcina furnizorilor, amintim următoarele:

 • realizarea de teste pentru a identifica dacă și care dintre serviciile de finanțare participativă prestate sunt adecvate pentru investitorii nesofisticați;
 • punerea la dispoziția investitorilor potențiali, de către furnizori a fișei cu informații esențiale privind investiția, elaborată de dezvoltatorul de proiect pentru fiecare ofertă de finanțare participativă;
 • asigurarea de către furnizor a unui nivel minim al obligației de diligență cu privire la dezvoltatorii de proiecte care propun ca proiectele lor să fie finanțate prin intermediul platformei de finanțare participativă a respectivului furnizor;
 • respectarea cerințelor de comunicare către investitori, de către furnizor, având ca obiect, de exemplu: informațiile privind costurile, riscurile financiare și comisioanele aferente serviciilor de finanțare participativă, criteriile de selecție a proiectelor de finanțare participativă, natura și riscurile aferente serviciilor de finanțare participativă pe care le prestează, comunicatele publicitare cu privire la ofertele de finanțare participativă etc.;
 • administrarea conflictelor de interese și a altor cerințe de guvernanță corporativă;
 • aplicarea de proceduri pentru tratarea plângerilor primite de la clienți;
 • aplicarea de proceduri pentru prestarea de servicii de custodie a activelor și de servicii de plată (dacă este autorizat să ofere astfel de servicii);
 • sisteme și mecanisme de control adecvate pentru evaluarea riscurilor aferente împrumuturilor intermediate pe platforma de finanțare participativă, reguli privind remunerația etc.

În cadrul procedurii de evaluare a potențialului investitor nesofisticat sunt solicitate informații privind experiența, obiectivele în materie de investiții, situația financiară și cunoștințele de bază atât despre riscurile asociate investițiilor în general, cât și despre cele asociate tipurilor de investiții oferite pe platforma de finanțare participativă, inclusiv informații privind investițiile anterioare și nivelul de înțelegere a riscurilor pe care le implică această metoda de finanțare, precum și informații privind experiența sa profesională. În scopul evaluării situației financiare a clientului, furnizorii solicită potențialului investitor nesofisticat să își simuleze capacitatea de a suporta pierderi, calculată ca fiind 10 % din capitalul său net.   

În cazul în care clienții nu pun la dispoziție informațiile solicitate sau în cazul în care furnizorul consideră, pe baza informațiilor primite, că investitorii nesofisticați nu dispun de suficiente cunoștințe, competențe sau experiență, acesta informează respectivii investitorii că este posibil ca serviciile prestate prin platformele lor să nu fie adecvate și le transmite acestora o avertizare de risc cu privire la riscul de pierdere integrală a fondurilor investite. Pentru a menține un nivel ridicat de protecție a investitorilor nesofisticați, furnizorii vor accepta plasarea de ordine din partea acestora numai dacă investitorii nesofisticați au recunoscut în mod expres că au primit și înțeles avertizările de risc.

Astfel, înainte ca un investitor nesofisticat să accepte o ofertă individuală de finanțare participativă prin care investește o sumă care depășește valoarea mai mare dintre 1.000 EURO sau 5% din capitalul său net, furnizorul se asigură că un astfel de investitor: (i) primește o avertizare de risc; (ii) își dă consimțământul expres și (iii) îi dovedește furnizorului că investitorul înțelege investiția și riscurile asociate acesteia.

Totodată, pentru a consolida protecția investitorilor nesofisticați, s-a stabilit și o perioadă de reflecție în care potențialul investitorul își poate revoca oferta de a investi sau expresia de interes într-o anumită ofertă de finanțare participativă, fără să prezinte un motiv și fără să fie penalizat.

De asemenea, pentru a se preveni eventualele conflicte de interese, furnizorii nu trebuie să dețină nicio participație la ofertele de finanțare participativă de pe platformele pe care le administrează.  Mai mult, furnizorii nu acceptă ca dezvoltatori de proiect pe niciuna dintre următoarele persoane:

 • acționarii lor care dețin cel puțin 20 % din capitalul social sau din drepturile de vot;
 • membrii organului de conducere sau pe angajații lor;
 • orice persoană fizică sau juridică legată de respectivii acționari, membri ai organului de conducere și angajați, prin relații de control.

Pentru a garanta faptul că potențialilor investitori le sunt oferite oportunități de investiții cu respectarea principiului neutralității, furnizorii nu plătesc și nu acceptă nicio remunerație, reducere sau beneficiu nepecuniar pentru a direcționa ordinele investitorilor către o anumită ofertă de finanțare participativă de pe platforma lor sau către o anumită ofertă de finanțare participativă prezentată pe o terță platformă de finanțare participativă. 

Pe lângă aceste mecanisme de protecție a investitorilor nesofisticați inspirate din MiFID II, legiuitorul european a avut învedere și asigurarea accesului potențialilor investitori la informațiile necesare privind proiectul de finanțare participativă pentru ca aceștia să poată analiza obiectiv respectivul proiect și implicit pentru a putea lua decizia de investire încunoștință de cauză. Toate aceste informații sunt prezentate într-o Fișa cu informații esențiale privind respectiva investiție.    

Dezvoltatorii de proiecte trebuie să elaboreze o Fișă cu informații esențiale privind investiția pe care furnizorii trebuie să o pună la dispoziția potențialilor investitori.  Această fișă  trebuie să aibă un conținut minim prevăzut de regulamentul european, să fie corectă, clară, să nu inducă în eroare și să fie prezentată pe un suport de sine stătător și durabil, care să fie ușor de diferențiat de comunicările publicitare.

Totodată, încuprinsul Fișei cu informații esențiale privind investiția trebuie să existe o declinare de responsabilități conform căreia: „Această ofertă de finanțare participativă nu a fost verificată și nu a fost aprobată de autoritățile competente sau de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Realizând această investiție vă asumați integral riscurile care decurg din aceasta, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite

și o avertizare de risc cu următorul text: „Investiția în acest proiect de finanțare participativă comportă riscuri, inclusiv riscul pierderii parțiale sau integrale a fondurilor investite. Investiția dumneavoastră nu este acoperită de schemele de garantare a depozitelor. Investiția dumneavoastră nu este acoperită nici de sistemele de compensare pentru investitori.”  

„Este posibil ca investiția dumneavoastră să nu genereze niciun venit. Acesta nu este un produs de economisire și vă sfătuim să nu investiți mai mult de 10% din capitalul dumneavoastră net în proiecte de finanțare participativă. Este posibil să nu puteți vinde instrumentele de investiții atunci când doriți. Dacă sunteți în măsură să le vindeți, este posibil totuși să înregistrați pierderi.”

În concluzie, finanțarea participativă reprezintă un acces alternativ de finanțare al IMM-urilor pentru a stimula antreprenorialul inovator din U.E., prin deblocarea capitalului înghețat pentru investiții în proiecte noi, prin accelerarea alocării eficiente a resurselor financiare și prin asigurarea posibilității de diversificare a activelor.

Deși activitatea de finanțare participativă beneficiază de o reglementare strictă ce împrumută principii și reguli din MiFID II, ea presupune încontinuare o serie de riscuri specifice pentru investitori pe care legiuitorul european a încercat să le limiteze pe cât posibil la o anumită valoare, respectiv la capacitatea investitorului de a suporta pierderi (estimată la 10% din capitalul său net). Pe lângă aceste riscuri financiare, trebuie menționat că investitorii din finanțarea participativă, față de cei care investesc îninstrumente listate pe piețele financiare, nu beneficiază de protecția oferită de sistemele de compensare pentru investitori.         

Paul Baranga

author
Director Direcția Supreveghere Integrată Autoritatea de Supraveghere Financiară

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X