June 18, 2024
Strada Popa Petre 24, București 030167
Actualitate Investitii Opinii Popular

A înțeles România importanța finanțelor sustenabile? Cum arată viitorul verde în lumea financiară

Finanțarea sustenabilă este un domeniu în curs de dezvoltare, acesta având un rol esențial în îndeplinirea obiectivelor ”Pactului ecologic european” lansat de Comisia Europeană (CE) în anul 2019. Mai mult, acest concept are o înțelegere multidimensională și are ca scop îmbunătățirea sectorului financiar european pentru a susține atât dezvoltarea sustenabilă în contextul schimbărilor climatice precum și redresarea durabilă în urma impactului pandemiei COVID-19.

În plus, finanțarea sustenabilă reprezintă o preocupare importantă a Uniunii Europene (UE) în ultima perioadă, fiind interpretată ca un tip de finanțare care sprijină dezvoltarea durabilă a economiei atât la nivel european, cât și la nivel național, reducând presiunile asupra mediului și luând totodată în considerare aspectele sociale și de guvernanță (ESG), urmărindu-se astfel orientarea investițiilor pe termen mai lung în activități economice durabile.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) promovează acest domeniu și totodată a întreprins acțiuni practice, dar și de conștientizare a amplorii pe care tranziția către o economie verde a avut-o în ultimul timp, atât în rândul entităților pe care le supraveghează și reglementează, cât și în rândul consumatorilor.

Ne aflăm, în prezent, în plin proces de implementare a legislației și conceptelor ce decurg din ansamblul reprezentat de finanțe sustenabile și apreciem că este necesară implicarea tuturor stakeholderilor, în egală măsură, în realizarea acestui demers. ASF asigură participanții în cadrul piețelor reglementate și supravegheate de întreaga sa implicare în implementarea și susținerea dezvoltării acestor seturi de principii și valori europene, menite să conducă spre dezvoltarea sustenabilă a piețelor financiare nebancare.

Oportnunități pentru România

”Planul de acțiune privind finanțarea dezvoltării durabile și dezvoltarea unei strategii reînnoite privind finanțarea sustenabilă”, lansat in 2018 de către Comisia Europeană (CE) conține 10 inițiative care sunt organizate în funcție de 3 obiective principale asumate la nivelul UE, și anume: reorientarea fluxurilor de capital către o economie mai sustenabilă, includerea elementelor de sustenabilitate în managementul riscului, încurajarea transparenței și a viziunii pe termen lung.

Implementarea acestui Plan a condus la aprobarea unui set de acte legislative care să creeze cadrul necesar pentru derularea finanțării sustenabile precum și Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFRD), care detaliază obligațiile de raportare ale furnizorilor și distribuitorilor de produse și servicii financiare către clienți referitoare la impactul sustenabilității asupra profitabilității investițiilor cât și la impactul investițiilor efectuate asupra sustenabilității.

În contextul taxonomiei, CE a adoptat în luna noiembrie 2022 Directiva privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate (CSRD), care a înlocuit raportarea nefinanciara (NFRD). Conform documentelor publicate de Comisia Europeană legate de această nouă directivă, se estimează că aproximativ 50.000 de companii vor trebui să raporteze informații de sustenabilitate după intrarea în vigoare a acesteia, comparativ cu 11.600 de companii care sunt obligate în prezent prin NFRD. Acest lucru se datorează extinderii domeniului de aplicare, care va viza toate companiile mari și toate companiile listate pe piețele reglementate din UE (cu excepția microîntreprinderilor cotate). Principalele noutăți ale CSRD sunt:

 • extinderea domeniului de aplicare a cerințelor de raportare, inclusiv la toate companiile mari și IMM-urile cotate la bursă (cu excepția microîntreprinderilor cotate la bursă);
 • auditarea informațiilor privind sustenabilitatea;
 • raportarea informațiilor mai detaliate privind sustenabilitatea entităților în conformitate cu un standard european de sustenabilitate;
 • includerea informațiilor în rapoartele de management ale companiilor într-un format digital;
 • includerea unor sancțiuni aplicabile la nivelul fiecărui stat membru UE pentru încălcarea dispozițiilor naționale adoptate în conformitate cu CSRD;
 • sancțiuni eficiente, proporționale și descurajante.

CSRD introduce, de asemenea, o cerință de certificare pentru raportarea de sustenabilitate, precum și accesibilitatea îmbunătățită a informațiilor, prin solicitarea publicării acesteia într-o secțiune dedicată a rapoartelor de management al entităților. Entitățile care intră sub incidența CSRD trebuie să:

 • ia în considerare modul în care identifică și colectează informații legate de sustenabilitate;
 • gestioneze riscurile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG);
 • elaboreze politici de sustenabilitate;
 • stabilească ținte și KPI-uri cu posibilitatea de a-și reevalua relevanța informațiilor;
 • rămână la curent cu comunicările emise de către EFRAG (Grupul consultativ european de raportare financiară) în timpul procesului de stabilire a standardelor pentru a obține vizibilitatea timpurie a modului în care este probabil să arate standardele.

Prin CSRD, raportarea de sustenabilitate de către societăți va fi mai cuprinzătoare, astfel încât firmele financiare, investitorii și publicul larg să poată utiliza informații comparabile și fiabile despre sustenabilitate. Totodată, legislația europeană pentru tranziția către o economie europeană verde fiind în continuă dezvoltare, tranziția completă a cerințelor privind finanțele sustenabile este anticipată să fie finalizată în următorii ani.

Mai mult, având în vedere că finanțele sustenabile reprezintă un element de noutate  la nivelul întregii UE, statele membre au un parcurs comun în privința implementării acestor noi concepte derivate din taxonomie și cooperează strâns în vederea găsirii și adoptării soluțiilor optime care să conducă acest proces la bun sfârșit.

Implementarea, cu succes, a principiilor, valorilor și regulilor stabilite la nivel european în privința taxonomiei, va aduce importante beneficii, generând, printre altele, progres tehnologic și principii mai solide de dezvoltare a afacerilor, cu orientare către dezvoltarea durabilă și cu luarea în considerare a factorilor sociali și de mediu. Prin implementarea acestora, România se va menține ca o opțiune viabilă pe harta investițiilor străine, menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a societății noastre.

 1. Considerați în particular că SFDR este aplicat corect în România? Dacă nu, ce îmbunătățiri se pot aduce?   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN 

Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFRD) a devenit aplicabil din martie 2021 pentru următoarele categorii de entități:

 1. Participant la piața financiară, respectiv următoarele tipuri de entități: i) o societate de asigurare care pune la dispoziție un produs de investiții bazat pe asigurări (IBIP); ii) o firmă de investiții care oferă servicii de administrare de portofolii; iii) o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP); iv) un creator al unui produs de pensii; v) un administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA); vi) o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare (o societate de administrare a OPCVM).
 2. Consultant financiar, respectiv următoarele tipuri de entități: i) un intermediar de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP; ii) o societate de asigurare care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP; iii) o firmă de investiții care furnizează consultanță de investiții; iv) un AFIA care oferă consultanță de investiții; v) o societate de administrare a OPCVM care oferă consultanță de investiții.

Astfel, participanții la piață financiară și consultanții financiari trebuie să integreze riscurile de sustenabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în toate procesele de luare a deciziilor de investire, precum și în ceea ce privește caracteristicile produselor financiare care urmăresc obiectivul investițiilor durabile.

Reiterăm faptul că implementarea, la nivelul României, a acestui set de principii, valori și reguli, urmează parcursul european, fiind aduse importante contribuții astfel încât măsurile adoptate să genereze rezultate optime.

Paul Baranga

author
Director Direcția Supreveghere Integrată Autoritatea de Supraveghere Financiară

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X